Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. กวินทรา ยุวพัฒนวงศ์
ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
วิสัญญีวิทยา
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญี
การศึกษาและวุฒิ : คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขา : วิสัญญีวิทยา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.