Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2

       โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก (BPK Hospital Group)  ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก  เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 ก่อตั้งโดย แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และ รองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล
       โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 เพียบพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้ป่วย

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา     

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) เริ่มก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก ซึ่งจากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและการเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีสถานที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 8 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2537 
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2539 
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดย รพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559
8. โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดย รพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร

วิสัยทัศน์

       เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยราคาที่เหมาะสม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการรักษาและบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพเน้นการให้บริการแบบองค์รวม
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ

ค่านิยม 
"บริการด้วยใจ ยิ้มไหว้สวัสดี"  (HEART)

H : Holistic บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
            หมายถึง การดูแลผู้มารับบริการไม่เฉพาะเป็นเพียงคนไข้เท่านั้น แต่ต้องมองในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ อันได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และครอบครัวก่อให้เกิดการเรียนรู้
E : Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
            หมายถึง สู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านการบริหาร การให้บริการเพื่อความสำเร็จขององค์กร
A : Acceptability เป็นที่ยอมรับในบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
            หมายถึง การให้บริการที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ
            หมายถึง การให้บริการที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
            หมายถึง พนักงานบริษัททุกคนมุ่งมั่นที่จะกระทำกิจกรรมร่วมกันตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

เป้าหมายองค์กร

1. ประชาชนได้รับบริการที่ดี ที่ได้มาตรฐานและประทับใจในบริการ 
2. สร้างคุณค่าให้องค์กรและบริษัท
3. การพัฒนาคุณภาพการรักษา
4. ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
5. ความพึงพอใจสูงสุด 

โรงพยาบาลในเครือ

rummy culture Teen Patti Master rummy wealth rummy modern Teen Patti Joy Holy Rummy Royally Rummy Teen Patti Gold gamezy rummy noble all rummy rummy bonus Rummy Master rummy golds rummy passion rummy nabob new rummy app rummy meet rummy best go rummy rummy culture rummyculture apk rummyculture download rummyculture download apk
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.