Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ณัฐวัฒน์ วิวัฒน์กานนท์
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ภาษาที่พูด : ไทย , อังกฤษ
การศึกษาและวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล
วุฒิบัตรสาขา : ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแห่งประเทศไทย

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.