Bangpakok Hospital

ศูนย์อายุรศาสตร์หัวใจสาเหตุของโรคหัวใจคืออะไร

คำถามที่เกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจหลายประเด็นไม่สามารถหาคำตอบได้ แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจบ่งชี้ว่าน่าจะมีส่วนในการพัฒนาไปสู่การเป็นโรคหัวใจได้

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันก็คือนิสัยหรือบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคลที่อาจเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ควรตระหนักว่าท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอายุ เพศ หรือประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวได้ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือชะลอโรคด้วยการตั้งใจควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ท่านกำหนดเองได้ ท่านก็จะสามารถป้องกันปัญหาโรคหัวใจที่จะเกิดขึ้นอนาคตได้

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้

 • การสูบบุหรี่
 • ความดันโลหิตสูง
 • โคเลสเตอรอลสูง
 • เบาหวาน
 • ไลฟ์สไตล์แบบนั่งอยู่กับที่ (Sedentary lifestyle)

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่

 • ประวัติสุขภาพและการตรวจร่างการ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG or ECG)
 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
 • การตรวจหาระดับเอนไซม์ในเลือด (Blood enzyme tests)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • การตรวจ Radionuclide Scan
 • การวินิจฉัยด้วยการสวนหัวใจ

การรักษาโรคหัวใจ

การรักษาโรคหัวใจมีอยู่หลายวิธี แพทย์จะใช้ปัจจัยหลายๆ ข้อมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะวินิจฉัยว่าควรใช้วิธีใดในการรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ปัจจัยต่างๆ ที่แพทย์นำมาพิจาณา ได้แก่

 • จำนวนของเส้นเลือดที่อุดตัน
 • บริเวณที่เส้นเลือดอุดตัน
 • ประวัติการใช้ยา
 • ความต้องการของผู้ป่วย

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.